Algemene Voorwaarden Change Catalyst
Artikel 1       Definities
1.1     Change Catalyst:  De heer Boris Schoenmaker, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80612229, ook te noemen opdrachtnemer;
1.2     Opdrachtgever: persoon aan wie door Change Catalyst een training of andere activiteit wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);
1.3     Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Change Catalyst en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;
• Dienstverlening: de diensten die Change Catalyst aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan online personal training, het volgen van training- en voedingsschema’s en andere diensten die Change Catalyst aanbiedt.

Artikel 2        Algemeen
2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Change Catalyst, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.
2.2     De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.ChangeCatalyst.nl/algemene-voorwaarden
2.3     Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt bij een aankoop op de website in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.
2.4     Change Catalyst is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Change Catalyst.
2.5     Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 3        Annulering van afspraken
3.1     Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de online dienstverlening van Change Catalyst, terwijl de termijn van de dienstverlening nog loopt, heeft de klant een opzegtermijn van 1 hele kalendermaand en zal bij het voortijdig stoppen van de samenwerking aan 2 extra maandelijkse betalingen moeten voldoen. In overleg is een pauzering van het abonnement gratis mogelijk tot maximaal 6 maanden.
3.2     Indien Change Catalyst door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.
3.3     Change Catalyst is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.
3.4     Bij onvoldoende belangstelling voor activiteiten behoudt Change Catalyst het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.
3.5     Bij een overschot van aanmeldingen voor activiteiten is Change Catalyst bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Change Catalyst zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.
• Op algemeen erkende feestdagen kunnen activiteiten worden afgelast. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben, dan word in overleg met opdrachtgever eventueel een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.

Artikel 4        Overmacht
4.1     Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.
4.2     Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
4.3     Indien Change Catalyst wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Change Catalyst niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden.
4.4     Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

Artikel 5       Tarieven en betaling
5.1     Op de website van Change Catalyst worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW.
5.2     Bij dienstverlening van meerdere maanden worden betalingen via automatische incasso gedaan. Hiervoor dient opdrachtgever online goedkeuring te geven. Deze betalingen kunnen worden gestopt voor de afloop van het abonnement, zoals in artikel 3.1 wordt vermeld.
5.3     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.
5.4     Indien tijdige betaling uitblijft is Change Catalyst steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.
• Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Change Catalyst, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.
• Online coaching abonnementen dienen voor de 10e van de maand worden betaald.

Artikel 6        Aansprakelijkheid
6.1     Voor elke door Change Catalyst aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Change Catalyst kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
6.2     Change Catalyst is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.
6.3     Change Catalyst is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Change Catalyst geleverde zaken en/of diensten.
6.4     Change Catalyst is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.
6.5     Change Catalyst is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.
6.6     Change Catalyst is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.
6.7     Change Catalyst is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Change Catalyst.

6.8    Iedere aansprakelijkheid van Change Catalyst voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Change Catalyst te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
6.9     Change Catalyst is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.10   Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door Change Catalyst in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.

Artikel 7        Geheimhouding
7.1     Change Catalyst is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
• Indien Change Catalyst op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Change Catalyst zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Change Catalyst niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 8        Toepasselijk recht en geschillen
8.1     Op de overeenkomst tussen Change Catalyst en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.
8.2     Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.
8.3     Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.